Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opieka przy dowozie
strony: [ 1 ]
Aneta Garncarz29-10-2008 17:24:04   [#01]
Być może ktoś ma podobny problem - na jakim stanowisku powinna być zatrudniona osoba która ma obowiązki opieki przy dowozie uczniów?
hanabi29-10-2008 17:39:34   [#02]
najprościej - jako opiekun dzieci w trakcie dowozu
Aneta Garncarz29-10-2008 17:50:24   [#03]
niestety, nie ma takiego stanowiska w wykazie stanowisk pracowniczych, który jest załącznikiem do  w rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
pinkas29-10-2008 19:19:11   [#04]
a jeśli pracownik obsługi przeprowadza dzieci przez ulicę i rozszerzam mu zakres obowiązków o tę czynność ( jeden autobus przywozi dzieci - pracownikowi zajmuje to 10-15min w ciągu dnia )to czy muszę zmienić mu też warunki płacowe?
hanabi29-10-2008 19:23:55   [#05]
Aneto, a masz go zatrudnionego na umowę o pracę?
Aneta Garncarz29-10-2008 19:41:30   [#06]
tak, na umowę o pracę; niejednego mam takiego pracownika; do tej pory pisałam stanowisko zgodnie z Twoją sugestią #02 - dopóki nie uświadomiono mi błędu
Tarapaty30-10-2008 10:49:59   [#07]
Nasz OP zarządził, że dziećmi w czasie dowozu opiekować będzie się wychowawca świetlicy. Cały czas zastanawiamy się, czy nie należy mu się jakaś odzież ochronna, bo wyczekuje z dziećmi na autobus 1 godz. rano i ok. 3 godz. po popołudniu. Tak są porozrzucane godziny przyjazdów poszczególnych autobusów. A przystanku, czy nawet nędznej wiaty nie ma.
Jacek30-10-2008 11:28:46   [#08]
Opieka nad dowozem uczniów nie jest obowiązkiem wychowawcy świetlicy ani tez szkoły. To nalezy do obowiązków gminy. Owszem można w to ubrać wychowawców świetlicy ale za dodatkową umową.
Tarapaty30-10-2008 11:55:13   [#09]
A jakaś pp na poparcie. Byłabym niezmiernie wdzięczna.
Jacek30-10-2008 12:47:03   [#10]

obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu co wynika z art. 17 ust. 3a UoSO

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia,
 
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
 
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Jesli gmina chce, aby opiekę sprawowali nauczyciele, to powinna z nimi podpisać dodatkowe umowy, bo zgodnie z art. 6 ust. 1 KN nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, a dowóz dzieci do szkół jest zadaniem gminy, a nie szkoły.

Również art. 42 KN określa zadania nauczyciela, czyli:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,
2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 
a jak widać nie ma tu mowy o dowozie

post został zmieniony: 30-10-2008 12:47:24
jerzyk30-10-2008 23:23:51   [#11]
#3 Aneta, takie stanowisko jest ( o ile sie nie mylę wprowadzone zmianą z 29 kwietnia 2008)
 
 

V. Jednostki działające w zakresie oświaty

Stanowiska pracownicze

1.

Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów,
kierownik budowy

XVI-XIX

6

wyższe2)

7

2.

Kierownik obiektów sportowych

XIII-XV

5

wyższe2)

7

3.

Kierownik gospodarczy

XIII-XV

4

wyższe2)

2

średnie3)

6

4.

Sekretarz szkoły

XII-XIV

4

średnie3)

5

5.

Starszy ratownik

IX-XIII

-

średnie3)

4

6.

Dietetyczka

X-XII

-

średnie3)

4

7.

Ratownik

VIII-XII

-

średnie3)

2

8.

Młodszy ratownik

VII-XI

-

średnie3)

-

9.

Pomoc nauczyciela

VI-X

-

podstawowe5)

-

10.

Rolnik hodowca

VII-X

-

zasadnicze zawodowe4)

-

11.

Robotnik szklarniowy

VI-X

-

zasadnicze zawodowe4)

-

12.

Robotnik budowlany

V-VIII

-

umiejętność
wykonywania pracy

-

13.

Robotnik polowy

IV-V

-

-

14.

Opiekun dzieci i młodzieży
(przy przejściu przez jezdnię
w drodze do i ze szkoły)

 
I-IV

 
-

podstawowe5)

 
-

zgredek30-10-2008 23:26:05   [#12]

chyba nie

to jest pan stopek - a Anecie chodziło zdaje się o kogos innego

jerzyk30-10-2008 23:28:43   [#13]
ale przecież może jechać gimbusem a potem pomóc wysiąść i przeprowadzić przez jezdnię ;-)
zgredek30-10-2008 23:33:26   [#14]
w zasadzie można co jakiś czas gimbusa zatrzymywać i poprzeprowadzać:-)
grażka31-10-2008 07:18:36   [#15]
Bo to nie Londyn, ale Lądek, Lądek Zdrój...
ixja509-12-2009 16:41:30   [#16]

z powyższych wypowiedzi wywnioskowałam, że opiekunem dzieci w autobusie szkolnym może być osoba nawet

z wykształceniem podstawowym

Czy opiekun powinien przejść jakieś szkolenie w tym temacie czy kurs i uzyskać jakiś kwit?

:)


zgredek09-12-2009 18:58:14   [#18]

Sylwio - machnij jakieś pp, co?

Mania3609-12-2009 18:59:21   [#19]
Czy to szkolenie jest obowiązkowe?
zgredek09-12-2009 19:11:44   [#21]
bardzo jestem ciekawa - nie zapomnij
Mania3609-12-2009 19:14:01   [#22]
A to ciekawe:)
Mania3609-12-2009 19:14:42   [#24]
Oooo, nie tylko ja jestem taka ciekawska:))
zgredek09-12-2009 19:22:45   [#26]
:-))))))
beera09-12-2009 19:27:24   [#27]

 w Ustawie o ruchu drogowym

Art. 6. 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 1. policjant;
 2. żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
 3. (1) funkcjonariusz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej;
 4. (2) funkcjonariusz Straży Granicznej;
 1. a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
 1. b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
 1. c) strażnik gminny (miejski);
 2. pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
 3. osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 4. osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 5. kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 6. strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 7. strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 8. członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

3. Przepis ust. 2 w zakresie łatwej rozpoznawalności:

 1. dotyczy osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko poza obszarem zabudowanym;
 2. nie dotyczy kierującego autobusem szkolnym, jeżeli sygnał do zatrzymania innych pojazdów dawany jest przez tę osobę bez wychodzenia z odpowiednio oznaczonego pojazdu.

3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8 i ust. 4 pkt 2, mogš dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdujšcej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki o�rodek ruchu drogowego.

3b. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, może być przeprowadzone odpłatnie. Opłatę ponosi podmiot kierujšcy na szkolenie, a w pozostałych przypadkach - osoba odbywajšca szkolenie. Wysoko�ć maksymalnej opłaty za szkolenie jednej osoby nie może przekraczać 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4. Minister wła�ciwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem wła�ciwym do spraw transportu, uwzględniajšc potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porzšdku w trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynno�ci w tym zakresie, w drodze rozporzšdzenia:

 1. określi, w drodze rozporządzenia, organizację i sposób kierowania ruchem drogowym;
 2. może upoważnić, w drodze rozporządzenia, inne osoby do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz określić okoliczności, szczegółowe warunki i sposób wykonywania tych czynności.
 3. określi, w drodze rozporządzenia, wzór ubioru osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6.
 4. ====

  dla mnie z tego nie wynika koniecznośc szkoleń dla opiekunów w autobusie - raczej tzw "Pan Stopek" - chyba, ze ten pkt 7, którego nadmiernie nie rozumiem

zgredek09-12-2009 19:35:19   [#28]

pkt 7 ma początek:

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

szczerze to ja nie widzę tutaj konieczności szkolenia opiekuna w autobusie

PiotrSz09-12-2009 19:41:40   [#31]

To może usystematyzujmy:

1. Jakie wykształcenie musi mieć osoba opiekująca się dziećmi w autobusie i odprowadzające je do szkoły i po lekcjach do autobusu? Pani przeprowadza dzieci przez jezdnię.
2. Jakie powinna przejść przeszkolenie (ew. jakie musi mieć kwalifikacje poza wykształceniem)?
3. Jaka powinna być umowa z taką osobą (z uwagi na podległość służbową i odpowiedzialność za dzieci - czy może być zlecenie)?
4. Jaka jest odpowiedzialność tej osoby (co reguluje odpowiedzialność za dzieci)?
5. Iloma uczniami jednocześnie może sie opiekować taka osoba?


post został zmieniony: 09-12-2009 19:42:34
zgredek09-12-2009 19:41:40   [#32]
ja tam nie wiem, ale dalej mi to nie pasuje
Mania3609-12-2009 19:45:42   [#33]
Myślę to samo, co zgredek:)
Mania3609-12-2009 19:51:39   [#34]
pkt 6 osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu; Kojarzy mi się z osobą zatrudnioną przez PUP, ubraną w specjalny odblaskowy kapok i specjalną tablicą ze znakiem (transparentem przejęcia dla pieszych dłoni:))
post został zmieniony: 09-12-2009 19:51:56
kasiek09-12-2009 21:40:43   [#35]

Zobaczcie np. na ogłoszenia o przetargach na dowóz - niestety bez pp.

http://www.bip.lublin.pl/serniki/upload/pliki/5Ogloszenie.pdf

http://sooizbica.w.interia.pl/dowozucz.doc

http://www.um-swieradow.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=75957

artykuł na ten temat - ale stary- z 2006

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,3727569.html

PiotrSz09-12-2009 21:54:13   [#36]

1. A czy w ramach dostepu do informacji publicznej mamy (jako rodzice lub jako szkoła) prawo do wglądu w zakres obowiązków i odpowiedzialności opiekuna?
2. Czy możemy wnosic o udostępnienie umowy gminy z przewoźnikiem (czy tez jest to tajemnica handlowa)?
3. Czy możemy wnosić o udostępnienie umowy gminy z opiekunką?

zgredek09-12-2009 22:10:52   [#38]

jasne Sylwio

ale sprawdź, czy na pewno płacisz za to, za  co płacić powinnaś

-----------

ja tylko tak - w dobrej wierze


post został zmieniony: 09-12-2009 22:11:14
Marek Pleśniar09-12-2009 23:06:43   [#39]

http://www.tvn24.pl/2289629,12690,0,0,1,wideo.html


malgala10-12-2009 16:18:50   [#40]

U nas do szkoły dowożone są również pięciolatki i sześciolatki. Gimbus zatrzymuje się w zatoczce 50 metrów od szkoły. Nauczyciele muszą rano o 7.30 wychodzić po dzieci, a po zajęciach odprowadzają do gimbusa.
Pani opiekująca się dowozem nie może uczniów przyprowadzić do wejścia na teren szkoły, bo straci na to 2 minuty (przez jezdnię przeprowadzać nie trzeba) i gimbus do innej szkoły się spóźni.

I tak jeden nauczyciel dyżuruje już od 7.20 (przyjazd dzieci z jednego kierunku, na szczęście starszych, których przyprowadzać nie trzeba) a drugi o 7.30 czeka w zatoczce na przyjazd drugiej grupy.

Tak mamy od ubiegłego roku, kiedy to dwoje dzieci z zerówki gimbusem zaczęło dojeżdżać.

szi10-12-2009 16:56:47   [#41]
U nas OP robi tak: nauczyciel, który dojeżdża autobusem szkolnym do pracy (nie powinien, bo to są dowozy uczniów) podpisuje oświadczenie, że w czasie dowożenia uczniów do szkoły sprawuje nad nimi opiekę. Robi to za darmo, bo nie płaci za przejazd. Ale czy to jest zgodne z prawem? Nie wiem.
Józefina11-02-2011 20:40:01   [#42]
A jak to jest z 5 i 6 - latkami w PKS , tzn, dojeżdżają do szkoły autobusami liniowymi pks i kto się nimi opiekować? Kto ponosi odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo?
hanabi12-02-2011 13:07:58   [#43]

wójt gminy Serniki ma taki kaprys;) chce zatrudnić człowieka w pedagogicznym wykształceniem i juz

jak mu będzie płacić i znajdzie chętnego na te warunki , nie ma sprawy

 Piotrze Sz

szkoła musi znać zakres obowiązków opiekuna,

umowa gminy z przewoźnikiem nie jest żadna tajemnica handlową, zajrzyj do BIP w swojej gminie tam powienieneć znaleźć informacje na temat przetargu na przewóz i wszelkie szczegóły,

do umowy opiekunki zaglądać nie masz prawa


Józefino, a na jakiej pp one wsiadają do tego rejsowego? 

odpowiedzialność za dzieci do 7 r. ż. ponoszą rodzice i opiekunowie prawni


Józefina12-02-2011 18:47:29   [#44]
No i właśnie. Dzieci 5 i 6 letnie do szkoły do oddziału 0  dojeżdżają z różnych miejscowości , nawet 12 km. I rejsowym PKS. Rodzice ich nie dowiozą , wiadomo brak pieniędzy, samochodu itp. Jak to rozwiązać? Jak to wygląda w waszych szkołach? Co radzicie?
maod15-09-2011 10:00:25   [#45]
Może macie jakiś pomysł, w jaki sposób przygotować dla rodziców oświadczenie, że przedszkolaki (4,5,6 latki) są dowożone autobusem i wyrażają na to zgodę,bo przeciez takie maluchy nie powinny być dowożone, a jednak tak jest? Czy opiekunka w autobusie jest za nie odpowiedzialna?
gosiaes215-07-2015 20:33:23   [#46]

Moja znajoma "dostała" pracę, jako opieka przy dowozie. Robi sobie książeczkę sanepidowską z nosicielstwem włącznie. Czy takie badania są konieczne do tego stanowiska??? 

 

zbiwilk25-07-2015 20:22:58   [#47]

Ciekawy jestem jakie posiada kwalifikacje...

zbiwilk03-08-2015 21:13:25   [#48]

Podajcie podstawę prawną do zatrudnienia jako opieka przy dowozie dzieci do szkoły.Dotyczy kwalifikacji..

Jacek03-08-2015 21:40:28   [#49]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44654 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]