Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wypowiedzenie z pracy - Pilne!
strony: [ 1 ]
dyrsp23-03-2009 14:44:00   [#01]
Jeżeli n-l nie jest zrzeszony w żadnej organizacji zz to czy dyr. powinien powiadomić org. zz o planowanym wypowiedzeniu? Jeżeli tak to krórą ( jeżeli w szkole są 2)? B. PILNE!
Bas23-03-2009 14:48:13   [#02]

Zapytaj obie, bo nie wiadomo, czy nie jest objęty ochroną związków. A należeć nie musi, może po prostu poprosić. Znalazłam w necie takie pismo, sprawdź aktualność pp

ZAPYTANIE ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

O REPREZENTACJĘ INDYWIDUALNYCH INTERESÓW PRACOWNIKA

 

 

 

 

…………………………                                                                    ……………………………

  (pieczęc nagłówkowa pracodawcy)                                                                                                          (miejscowość, data)

Zakładowa Organizacja Związkow

………………………………………

                    (nazwa związku zawodowego)

……………………………………………

          (siedziba zakładowej organizacji związkowej)

Na postawie art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 24, poz. 110) zwracam się o informację, czy:

 ………………………………………………………………………………………..……….

                                    (imię i nazwisko pracownika lub imiona i nazwiska pracowników)

Objęty(ci) jest(są) obroną indywidualnych praw pracowniczych, o której mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

                                                                                    ………………………………….

                                                                                                (pieczęć i podpis pracodawcy

                                                                                                                       lub osoby działającej w jego imieniu

    Potwierdzenie odbioru:

…………………………….                                       ………………………………………

                (data)                                                                                                     (pieczęć i podpis osoby przyjmującej pismo

                                                                                                                             W imieniu organizacji

rzewa23-03-2009 16:26:30   [#03]
warto zapytać hurtem o wszystkich

:-)
zgredek23-03-2009 16:27:25   [#04]

:-)

 

dyrsp23-03-2009 19:55:22   [#05]
A czy w sytuacji zmniejszenia wymiaru zatrudnienia u n-li w wyniku zmian org.szkoły też powiadamiamy zz (+ jeżeli można wrócić do #1)?
nn23-03-2009 20:13:54   [#06]
Dyrektor powinien powiadomic o planowanym zwolnieniu pracownika niezależnie od tego czy ten jest członkiej jakiejkolwiek organizacji związkowej. Sąd Pracy uzna takie wypoiwiedzenie za bezskuteczne.
nn23-03-2009 20:14:51   [#07]
powiadomić oczywiście zakładową organizację związkową.
dyrsp23-03-2009 20:28:08   [#08]
Tak właśnie myślałam.A posiadacie może wzór takiego dokumentu, potrzebuję na dzisiaj. Zachowując terminy jutro najpóźniej muszę przekazać pismo zz, zz mają 7 dni na odp. a 31 marca muszę wręczyć wypowiedzenie. Czyż nie?
rzewa23-03-2009 20:37:21   [#09]
Roman, pracownik, który nie należy do zz może sobie tego powiadamiania nie życzyć...

trzeba powiadamiać o zwolnieniach grupowych, w przypadku indywidualnych tylko wówczas, gdy dany zz reprezentuje pracownika, a o tym sam zz-t powinien dyrka zawiadomić...
barbaras223-03-2009 20:50:31   [#10]
dyspr dlaczego 31 marca musisz wręczyć wypowiedzenie??
rzewa23-03-2009 20:52:02   [#11]
wypowiedzenia w placówkach feryjnych trzeba wręczyć do 31 maja - teraz chyba nie masz podstaw, bo... arkusz organizacyjny chyba jeszcze nie zatwierdzony?

:-)
Ala24-03-2009 00:00:36   [#12]

jakbym czekała aż arkusz będzie zatwierdzony to bym nie zdążyła zz-tów w terminie zapytać :-(

OP zatwierdzają w ostatniej chwili czasami...

rzewa24-03-2009 04:07:58   [#13]
pytać zz-ty można wcześniej -> nie powinno się przed zatwierdzeniem wręczać wypowiedzenia
hanabi24-03-2009 04:58:51   [#14]
oooo, witam:) Ewo
ewa24-03-2009 06:56:09   [#15]

 do 8 nie wiem skąd mam, ale na pewno od kogoś z naszych :-))

chyba niekoniecznie musisz pisać to po myślniku, no bo w sumie możesz nie wiedzieć czy to członek ;-)

 

 

.................................                                                   ....................................., dnia .....................

pieczęć pracodawcy

                                                           

Zarząd

                                                                                    Zakładowej Organizacji

Związkowej

 

 

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE WYPOWIEDZENIA NAUCZYCIELOWI STOSUNKU PRACY Z ART. 20 KN

 

 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674), informuję, że w związku z ...................... ....................................... (podać przyczynę podjęcia zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy) zamierzam wypowiedzieć stosunek pracy Pani (Panu) .............................. - członkowi ............................. (wskazać nazwę związku zawodowego).

            Proszę o przedstawienie swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

 

 

 

                                                                                                ...........................................

                                                                                                pieczęć i podpis pracodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nn24-03-2009 07:01:00   [#16]
do Rzewy. "Pracownik może sobie tego nie życzyć"??? Sąd Pracy nie będzie tego dociekał, czy sobie życzył czy nie. Stwierdzi jedynie naruszenie praw pracowniczych przez pracodawcę.
ewa24-03-2009 07:22:13   [#17]
dokładnie Romanie :-)
rzewa24-03-2009 20:07:32   [#18]
w takim razie który związek waszym zdaniem należy powiadomić, jak nie mamy żadnych informacji?
DYREK24-03-2009 20:39:50   [#19]

Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. Ks. Jerzego Popiełuszki"

NSZZ „Solidarność 80"

NSZZ „Solidarność

Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80"

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa"

Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata"

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"

itd. ........... ;-)

rzewa24-03-2009 20:44:11   [#20]
w ustawie jest wyraźnie mowa o jednym związku - związku reprezentującym tego akurat pracownika -> czyli jak nie wiem jaki i czy jakikolwiek, to nie powiadamiam żadnego...

chyba, że wasza interpretacja idzie w tym kierunku, że należy powiadomić wszystkie jakie są...
dyrsp26-03-2009 13:49:05   [#21]
Kiedy należy wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie : do 31 marca, czy do 31 maja?
dyrlo26-03-2009 14:43:02   [#22]
do 31 maja
dyrsp27-03-2009 14:14:41   [#23]

Jeszcze trochę podrążę jak pozwolicie. Dla mnie są to informacje ważne, ponieważ są nowe ( dla mnie oczywiście) i trudne.

Jeżeli n-l nie chce podpisać wypowiedzenia warunków umowy o pracę dot. zmniejszenia ilości godz. to co w takiej sytuacji?

jola44427-03-2009 14:29:55   [#24]

jeśli n-l kontraktowy zatrudniony na umowie o pracę,nie wyrażenie zgody równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.08.2009 , jeśli zaś mianowany lub dyplomowany zatrudniony przez mianowanie  to :

-zwolnienie z art 20 KN

-stan nieczynny na wniosek n-la

hanabi27-03-2009 14:32:47   [#25]
brak zgody oznacza rozwiązanie stosunku pracy
dyrsp27-03-2009 14:37:56   [#26]
Tak to wiem dzięki . Chodzi mi tylko o to ,co z tym dokumentem, jeżeli n-l go nie podpisze. Czy robi się jakąś adnotację w obecności n-la? Bo tak naprawdę może powiedzieć, że on żadnego dok. nie dostał.
jola44427-03-2009 14:41:12   [#27]
adnotację na piśmie i koniecznie w obecności świadka np. pracownika sekretariatu!
dyrsp27-03-2009 14:45:19   [#28]
O to mi włąśnie chodziło, analogicznie chyba postępuje się w sytuacji odmowy przyjęcia rozwiązania umowy o pracę, czyż nie?
jola44427-03-2009 14:47:21   [#29]
oczywiście ,tak samo w przypadku odmowy przyjęcia wypowiedzenia ,pozdrawiam!!!
dyrsp27-03-2009 14:47:37   [#30]
I jeszcze , czy takie dokumenty rejestruje się w księdze korespondencji?
jola44427-03-2009 14:52:41   [#31]
wracając do związków zawodowych , to one na początku roku szkolnego, mają obowiązek przedstawić dyrektorowi szkoły listę pracowników będących ich członkami.Dla swojego własnego bezpieczeństwa dyrektor może wystąpić z pismem o wskazanie pracowników - członków związku. Termin odpowiedzi 3 dni!!!!!
jola44427-03-2009 14:54:32   [#32]
rejestruje, nawet koniecznie rejestruje nadając im znak i numer . Rzecz istotna dla sądu pracy-wiem z doświadczenia niestety.
zgredek27-03-2009 14:58:51   [#33]

jolu - podaj pp swojego twierdzenia!

----------

związki zawodowe nie maja obowiązku przedstawiania imiennej listy członków!!!

jola44427-03-2009 15:09:50   [#34]
art.30 ust.1 ustawy o związkach zawodowych oraz zapis art 38 par.1 kodeksu pracy, dyrektor nie jest "duchem św." i nie wie kto do jakiej organizacji związkowej należy .
zgredek27-03-2009 15:11:39   [#35]
a czytałaś kiedys już ten artykuł?
zgredek27-03-2009 15:12:14   [#36]

ustawa o związkach zawodowych:

Art. 30. 1. W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków.

 

??????????????????

zgredek27-03-2009 15:14:23   [#37]

Kodeks pracy:

Art. 38.  § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

--------------

dyrektor duchem świętym nie jest dlatego przed wypowiedzeniem pyta związki zawodowe, czy obejmują danego pracownika obroną

-------------

jedyne nazwiska, które muszą podać związki - to nazwiska osób chronionych - ale to juz inna bajka

jola44427-03-2009 15:28:17   [#38]
rzeczywiście,można nie występować na początku roku szkolnego z prośbą o listę pracowników którzy wystąpili do danego związku ( w domyśle, są jego członkami ) z prośbą o reprezentowanie swoich interesów wobec pracodawcy a potem o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę powiadomić wszystkie jak leci ,to o wiele mniej skomplikowane
zgredek27-03-2009 15:36:25   [#39]

jolu - litości - żaden szanujący się związek zawodowy nie poda Ci imiennej listy członków

pozdrowienia:-)

AnJa27-03-2009 15:45:42   [#40]
nasze nie szanują się psiajuchy
zgredek27-03-2009 16:13:14   [#41]
niektóre z wyboru, niektóre z niewiedzy a niektóre to nie wiadomo z czego;-)
jasmin29-03-2009 00:17:08   [#42]
Nawiązując do postu 13 - nie można wręczyć n-lowi wypowiedzenia przed zatwierdzeniem arkusza? Chciałabym wiedzieć na jakiej podstawie?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]